ErgoLab Research

meetprotocol

en ijking

home > metingen > meetprotocol en ijking

meetprotocol en ijking

 

Een meting is vrijwel altijd maatwerk. Geen meting zonder een helder plan. Dit plan is ten dele praktisch. Hier staan alle noodzakelijk te benoemen en te bespreken onderdelen van een meting afzonderlijk beschreven:

 

 • de meetlocatie;
 • het voertuig of de voertuigen en het gereedschap: de staat, eigenschappen en instellingen (inclusief die van de stoel bij voertuigen);
 • op welke plaatsen (van het voertuig of het gereedschap) wordt gemeten en waarom;
 • welke en hoeveel personen betrokken zullen zijn, met speciale aandacht voor het lichaamsgewicht, het al dan niet hebben van lichamelijke klachten en, in geval van voertuigen, het rijgedrag;
 • welke meetdagen het betreft, met inbegrip van reservemeetdagen in verband met onvoorziene omstandigheden;
 • de werkzaamheden die gemeten worden, inclusief de duur van een meting voor iedere werkzaamheid (o.a. afhankelijk van de duur van een werkcyclus);
 • de precieze taken die uitgevoerd worden per werkzaamheid;
 • de externe omstandigheden (externe invloedsfactoren), met in geval van voertuigen de trajecten waar gereden wordt en aandacht voor o.a. de ondergrond en de rijsnelheid;
 • het noodzakelijk aantal herhalingen van een meting, inclusief de motivatie hiervoor;

Speciale aandacht bij de voorbereiding gaat uit naar het gezekerd plaatsen van de opnemers en de meetapparatuur, inclusief de randapparatuur en voedingsaccu's

 • het precieze meetschema voor een werkdag en de planning van alle betrokkenen, inclusief de volgorde van de metingen;
 • de voorzorgsmaatregelen die binnen het bedrijf of de organisatie genomen moeten worden om een zoveel mogelijk storingsvrije uitvoering van de metingen te garanderen, met tevens aandacht voor veilige looproutes, een plek voor de inbouw of ombouw van de meetapparatuur en het dragen van veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Het plan beschrijft natuurlijk ook de aanleiding en het doel van de metingen. Een belangrijk onderdeel is de zo precies mogelijke beschrijving wat wordt opgeleverd: van tevoren moet duidelijk zijn welke resultaten zullen worden geboekt en in welke vorm deze worden aangeleverd. Ook wordt beschreven wat niet wordt opgeleverd. Dit alles met het oog op het scheppen van duidelijkheid. Bij de voorbereidingen van een meting worden alle eerder genoemde punten doorgesproken, zo mogelijk in een persoonlijk onderhoud.

 

Daarnaast wordt de meetapparatuur volgens exact dezelfde configuratie als gebruikt gaat worden tijdens de metingen gecontroleerd en wordt de gehele meetketen opgebouwd. De meetketen bestaat uit één of meer signaalversterkers waarop de trillingsopnemers worden aangesloten. Vanuit de versterkers gaan de signalen via een analoog naar digitaal sampling systeem naar een laptop. Er zit natuurlijk enige bekabeling tussen de onderdelen. Hiervoor worden afgeschermde kabels gebruikt om zoveel mogelijk storende invloeden van buiten te vermijden. Voor het aansturen en bemonsteren van de

metingen wordt gebruik gemaakt van een in eigen beheer ontwikkeld LabVIEW programma, welke op zijn beurt weer gebruik maakt van Matlab modules. Matlab en LabVIEW zijn krachtige rekenprogramma’s en maken het mogelijk dat uitkomsten ook en desgewenst op een aangepaste manier worden verwerkt. Bijvoorbeeld in geval van nieuwe wetenschappelijke inzichten. De huidige meetketen maakt bemonsteringen tot 4096 Hz real-time per kanaal mogelijk.

 

In de beschreven opstelling, dus inclusief bekabeling, vindt tevens de ijking van de gehele meetketen plaats. Hiertoe wordt een periodiek extern geijkte triltafel gebruikt: Bruel & Kjaer 4291 (met referentie amplitude 9.95 m/s2 bij frequentie 79.5 Hz).

 

Tijdens een meting wordt de apparatuur volledig onafhankelijk gevoed, door middel van enkele 12V accu’s. Andere apparatuur die standaard toegepast worden tijdens een meting zijn een GPS ontvanger en een actioncamera. Beide geven noodzakelijke extra informatie. Zonder beide is de interpretatie achteraf van een meting lastig uit te voeren. En hoewel ter plekke wel een indicatie van de uitkomst van een trillingsmeting kan worden gegeven is een harde uitkomst eigenlijk alleen achteraf te geven na analyse van de camerabeelden en GPS registraties. Voor de analyse van camerabeelden wordt videosoftware gebruikt. Voor de analyse van de trillingsmetingen wordt de Matlab en LabVIEW software gebruikt, waarna statistische verwerking van de uitkomsten wordt gedaan met behulp van het softwarepakket SPSS.

 

 

ErgoLab Research BV ©

 

over ErgoLab Research / Disclaimer

 

Privacy Statement

 

site geüpdatet: 07-06-2023

 

 

 

 

 

Website design: Pelle Oude Vrielink