over ErgoLab Research disclaimer

over ErgoLab Research B.V.

 

"Kennis werkt beter!"

 

ErgoLab Research is in 2006 opgericht vanuit Wageningen Universiteit & Research (Wageningen U&R). ErgoLab Research heeft als drieledig doel om

 

  • specialistische wetenschap, kennis en ervaring met onderzoek, advies en coaching toe te passen,
  • verstandig en efficiënt werken te bevorderen door het leveren van “evidence-based” kwaliteit, en
  • kennis en uitkomsten bij de klant naar binnen te dragen.

 

Ruim 30 jaar ervaring in toegepast wetenschappelijk onderzoek naar arbeid en ergonomie is aanwezig. Metingen worden uitgevoerd met hoogwaardige apparatuur volgens de stand der techniek en volgens wetenschappelijke protocollen. De kwaliteit wordt geborgd door heldere protocollen, open communicatie en verifieerbare methodiek.

 

Veel ervaring is eveneens aanwezig met coaching van onderzoeksvaardigheden en communicatie van kennis naar diverse doelgroepen, waaronder studenten, ondernemers, werknemers, beleidsmedewerkers, artsen, adviseurs, jeugdigen en trainers.

 

De kennis van ErgoLab Research heeft zijn weg al gevonden naar vele partijen: overheden (Rijksoverheid, provincies en gemeenten), universitair en middelbaar onderwijs, agrosector, bouw, productie-industrie, vakbonden, transport, dienstverlening met betrekking tot arbeidsreïntegratie en letselschade, groenvoorzieningen, distributie en overslag, journalistiek, producenten van gemechaniseerde arbeidsmiddelen en rechtspraak. Advies is steeds klantspecifiek, bijvoorbeeld bij de afweging van een investering die met hoge kosten gepaard gaat. Argumenten worden dan gegeven om de kosten te wegen tegen (gezondheidkundige) verwachtingen en effecten. Met de kennis kunnen investeringen beter worden gestuurd.

 

 

 

disclaimer website:

 

Het raadplegen van de inhoud van deze website, opgesteld door ErgoLab Research B.V., wordt zeer op prijs gesteld. Ondanks de hoge kwaliteitseisen die gehanteerd worden bij het publiceren van de informatie en het virusvrij houden van bestanden die kunnen worden gedownload, kunnen hierin fouten of problemen voorkomen. ErgoLab Research B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden, of directe of indirecte schade ontstaan na of door het gebruik van deze website of haar inhoud, bijvoorbeeld als gevolg van toepassing of misbruik van de informatie, aanspraken van derden verband houdend met het gebruik van deze website, computervirussen, of  het niet beschikbaar zijn van de website of informatie ervan.

 

© 2019 ErgoLab Research B.V.

 

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ErgoLab Research B.V. Het downloaden en afdrukken van publicaties is toegestaan mits deze als geheel gebruikt worden en mits het gebruik zich beperkt tot een enkel exemplaar en bedoeld voor eigen gebruik. Het afdrukken van alle informatie met als doel het openbaar maken breder dan deze website of het commercieel exploiteren ervan, is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van ErgoLab Research B.V.

 

Iedere bezoeker van deze website is vrij de weergegeven inhoud te interpreteren en om te zetten in beslissingen voor eigen handelen. Iedere bezoeker is hier zelf verantwoordelijk voor en dit handelen is voor eigen risico.

 

Links naar deze website zijn toegestaan. Een berichtje hierover wordt gewaardeerd.

 

Het kraken of hacken van of ontregelen van de toegang tot deze website is illegaal. Ook is het niet geoorloofd de normale werking van deze website te verstoren, informatie toe te voegen of de inhoud van de pagina’s te veranderen.

 

ErgoLab Research B.V. wil zeer zorgvuldig omgaan met de rechten van de hier weergegeven informatie, inclusief het beeldmateriaal. Indien desondanks hierop aanspraak zou willen worden gemaakt, dan wordt u verzocht contact op te nemen.

 

Op deze website en alle inhoud is het Nederlands recht van toepassing. Sommige pagina’s zijn eveneens beschikbaar in de Engelse taal. De Nederlandstalige versie is van doorslaggevende betekenis indien de Engelstalige versie zou leiden tot interpretatieverschillen of indien de Engelstalige versie afwijkt.

 

 

 

disclaimer e-mail berichten:

 

De informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn. Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van dit bericht is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van ErgoLab Research B.V. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent van dit bericht, wordt u vriendelijk verzocht de inhoud niet te gebruiken, de afzender hiervan op de hoogte te brengen door dit bericht terug te sturen, en het ontvangen bericht en alle kopieën ervan permanent te vernietigen. In geen enkel geval zal ErgoLab Research B.V. aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of schade, direct of indirect en van welke aard ook, ontstaan als direct of indirect gevolg van handelen en/of beslissingen, gedeeltelijk of volledig gebaseerd op de informatie in dit bericht.

 

(versie: januari 2019).

 

home > over ErgoLab Research B.V. / disclaimer

ErgoLab Research

ErgoLab Research BV ©

 

over ErgoLab Research / Disclaimer

 

Privacy Statement

 

site geüpdatet: 07-06-2023

 

 

 

 

 

Website design: Pelle Oude Vrielink