wet- en regelgeving

Wetten en regels

 

Hieronder vind je meerdere belangrijke regels en wetten die betrekking hebben op trillingsblootstelling in het werk. Onderscheid is gemaakt naar regels relevant voor metingen (of: evaluatie van trillingsniveaus), werkgevers, werknemers en fabrikanten of leveranciers van gereedschappen en mobiele arbeidsmiddelen. Als je op een item klikt verschijnt een korte toelichting. Voor de volledige tekst wordt naar de originele bron verwezen die veelal gedownload kan worden (wetten) of moet worden gekocht (ISO en EN richtlijnen). Neem gerust contact op als je een specifieke vraag over een richtlijn hebt.

home > metingen > wetgeving

voor metingen

 • Arbowetgeving

  De Arbowetgeving is bedoeld om werknemers veilig en gezond te kunnen laten werken. De wetgeving is onderverdeeld in de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. De Arbeidsomstandighedenwet beschrijft in algemene termen waar iedere werkplek aan moet voldoen. Het is een kaderwet: zonder concrete regels. Hier zul je geen specifieke verwijzing naar trillingen aantreffen. In het Arbeidsomstandighedenbesluit is de Arbeidsomstandighedenwet uitgewerkt in verplichtende regels voor werkgevers en werknemers, inclusief afwijkingen voor sectoren en categorieën. In dit besluit zijn ook de regels voor maximale dagelijkse blootstelling aan trillingen voor werknemers vastgelegd. De Arbeidsomstandighedenregeling is op zijn beurt weer een uitwerking van het Arbeidsomstandighedenbesluit in concrete voorschriften en verplichtende eisen. Voor wat betreft trillingen geeft de Arbeidsomstandighedenregeling, ten opzichte van het Arbeidsomstandighedenbesluit, geen extra voorschriften ter bescherming van de werknemers.

  De Arbowetgeving kent doelvoorschriften, dat wil zeggen dat wél het doel dat bereikt moet worden is gedefinieerd, maar niet hoe dat doel moet worden bereikt. Werkgevers en brancheorganisaties kunnen dit laatste zelf bepalen in zogenoemde Arbocatalogi.

   

  Voor een uitgebreider overzicht en de directe links naar de onderdelen wordt verwezen naar  de volgende link: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowetgeving.

 • Lichaamstrillingen ISO-2631-1 (1997)

  De ISO norm "Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body-vibration - Part 1: General requirements" beschrijft de methoden van meting en beoordeling van lichaamstrillingen. Dit zowel als effect op comfort en gezondheid als in geval van bewegingsziekte. De norm is toepasbaar op staande, zittende zowel als liggende personen. In de norm worden de richtingen van de trillingen, en de meet- en analysemethoden beschreven, inclusief frequentieweging en gezondheidsevaluatie. Aangegeven is dat de evaluatiemethode niet moet worden toegepast in geval van extreme schokblootstelling.

   

  Voor een directe link naar de  meest recente versie van deze norm wordt verwezen naar de ISO-organisatie (https://www.iso.org/iso/home.html; zoek op het bovenstaande normnummer) of naar de Nederlandse uitgever hiervan (https://www.nen.nl/).

 • Lichaamstrillingen - schokken ISO-2631-5 (2018)

  De ISO-norm "Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body-vibration - Part 5: Method for evaluation of vibration containing multiple shocks" beschrijft de methode ter beoordeling en analyse van repeterende schokbelasting. De methode kan alleen worden toegepast in geval van een rechtop zittende persoon. Ook voor deze norm geldt dat voorzichtigheid moet worden betracht in geval van de evaluatie van zeer zware schokken. De norm beschrijft de methode van omzetting van een trillingsmeting in een versnellingsdosismaat en geeft normwaarden voor te verwachten gezondheidseffecten.

   

  Voor een directe link naar de  meest recente versie van deze norm wordt verwezen naar de ISO-organisatie (https://www.iso.org/iso/home.html; zoek op het bovenstaande normnummer) of naar de Nederlandse uitgever hiervan (https://www.nen.nl/).

 • Hand-arm trillingen ISO-5349-1 (2001)

  De ISO-norm "Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 1: General requirements" beschrijft de methode ter beoordeling en analyse van hand-arm trillingen.  Trillingsrichtingen en evaluatiecriteria worden gedefinieerd, alsmede hoe een meting moet worden uitgevoerd. Ter indicatie wordt tevens de kans op het ontstaan van het witte-vingersyndroom als gevolg van hand-arm trillingen geïllustreerd. Voorzichtigheid moet worden betracht indien de norm zou worden gebruikt bij de evaluatie van schokken.

   

  Voor een directe link naar de  meest recente versie van deze norm wordt verwezen naar de ISO-organisatie (https://www.iso.org/iso/home.html; zoek op het bovenstaande normnummer) of naar de Nederlandse uitgever hiervan (https://www.nen.nl/).

 • Hand-arm trillingen - Praktijkaanwijzingen ISO-5349-2 (2001)

  De ISO-norm "Mechanical vibration - Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration - Part 2: Practical guidance for measurement at the workplace" geeft in aanvulling op de voorgenoemde norm praktische aanwijzingen hoe een meting uit te voeren, te analyseren en te interpreteren, en welke informatie in de verslaglegging moet worden benoemd. Onder andere wordt specifiek ingegaan op de meetduur, technische specificaties van de meetapparatuur en plaatsing en bevestiging van de trillingsopnemers. Ook wordt uitleg gegeven hoe vanuit meerdere blootstellingsmomenten te komen tot een dagelijkse blootstellingsmaat.

   

  Voor een directe link naar de  meest recente versie van deze norm wordt verwezen naar de ISO-organisatie (https://www.iso.org/iso/home.html; zoek op het bovenstaande normnummer) of naar de Nederlandse uitgever hiervan (https://www.nen.nl/).

 • Meetapparatuur en ijkingen ISO-8041-1 (2017)

  De ISO-norm "Human response to vibration - Measuring instrumentation - Part 1: General purpose vibration meters" beschrijft de specificaties en toleranties van de meetapparatuur die gebruikt wordt voor de evaluatie van trillingsblootstellingen, inclusief ijking en frequentie-weegfilters.

   

  Voor een directe link naar de  meest recente versie van deze norm wordt verwezen naar de ISO-organisatie (https://www.iso.org/iso/home.html; zoek op het bovenstaande normnummer) of naar de Nederlandse uitgever hiervan (https://www.nen.nl/).

 • Accelerometer bevestiging EN-ISO-5348 (1998)

  De ISO-norm "Mechanical vibration and shock - Mechanical mounting of accelerometers" beschrijft verschillende methoden voor de mechanische bevestiging van contact-type accelerometers in een meetopstelling. Dit met het oog op de voor- en nadelen van deze methoden in relatie tot de werkelijke trillingssterkte en de gemeten frequentie-respons. Tevens worden aanwijzingen gegeven voor de keuze van de accelerometer in een bepaalde situatie.

   

  Voor een directe link naar de  meest recente versie van deze norm wordt verwezen naar de ISO-organisatie (https://www.iso.org/iso/home.html; zoek op het bovenstaande normnummer) of naar de Nederlandse uitgever hiervan (https://www.nen.nl/).

 • Uitvoering metingen EN-14253 (2007)

  De CEN-norm "Mechanical vibration - Measurement and evaluation of occupational exposure to whole-body vibration with reference to health - Practical guidance" beschrijft in detail op welke wijze een meting van lichaamstrillingen moet worden opgezet (inclusief de voorbereidingen en controle op mogelijke foutenbronnen) en worden uitgewerkt, inclusief een lijst van te rapporteren informatie. De richtlijn geeft tevens meerdere voorbeelden hoe verschillende blootstellingen over een werkdag om te zetten naar een maat voor de dagelijkse blootstelling.

   

  Voor een directe link naar de  meest recente versie van deze norm wordt verwezen naar de CEN-organisatie (https://www.cen.eu/Pages/default.aspx; zoek op de titel van de bovenstaande norm of op het normnummer) of naar de Nederlandse uitgever hiervan (https://www.nen.nl/).

 • Andere bronnen dan metingen CEN/TR-15350 (2013)

  De ISO-norm "Mechanical vibration - Guideline for the assessment of exposure to hand-transmitted vibration using available information including that provided by manufacturers of machinery" beschrijft de schatting, analyse en documentatie van hand-arm trillingen, waarbij de blootstelling wordt geschat op grond van andere bronnen dan meting. Onder andere wordt hierbij gebruik gemaakt van de door de fabrikanten gerapporteerde data. Ingegaan wordt op de representativiteit van de data, gegeven de omstandigheden tijdens de praktijk en de correcte schatting van de blootstellingsduur.

   

  Voor een directe link naar de  meest recente versie van deze norm wordt verwezen naar de CEN-organisatie (https://www.cen.eu/Pages/default.aspx; zoek op het bovenstaande normnummer) of naar de Nederlandse uitgever hiervan (https://www.nen.nl/).

voor werkgevers

 • Arbowetgeving

  De Arbowetgeving is bedoeld om werknemers veilig en gezond te kunnen laten werken. De wetgeving is onderverdeeld in de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. De Arbeidsomstandighedenwet beschrijft in algemene termen waar iedere werkplek aan moet voldoen. Het is een kaderwet: zonder concrete regels. Hier zul je geen specifieke verwijzing naar trillingen aantreffen. In het Arbeidsomstandighedenbesluit is de Arbeidsomstandighedenwet uitgewerkt in verplichtende regels voor werkgevers en werknemers, inclusief afwijkingen voor sectoren en categorieën. In dit besluit zijn ook de regels voor maximale dagelijkse blootstelling aan trillingen voor werknemers vastgelegd. De Arbeidsomstandighedenregeling is op zijn beurt weer een uitwerking van het Arbeidsomstandighedenbesluit in concrete voorschriften en verplichtende eisen. Voor wat betreft trillingen geeft de Arbeidsomstandighedenregeling, ten opzichte van het Arbeidsomstandighedenbesluit, geen extra voorschriften ter bescherming van de werknemers.

  De Arbowetgeving kent doelvoorschriften, dat wil zeggen dat wél het doel dat bereikt moet worden is gedefinieerd, maar niet hoe dat doel moet worden bereikt. Werkgevers en brancheorganisaties kunnen dit laatste zelf bepalen in zogenoemde Arbocatalogi.

   

  Voor een uitgebreider overzicht en de directe links naar de onderdelen wordt verwezen naar  de volgende link: http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowetgeving.

 • Arbocatalogi

  De eerder beschreven Arbowetgeving kent doelvoorschriften, dat wil zeggen dat wél het doel dat bereikt moet worden is gedefinieerd (dus: werknemers mogen niet worden blootgesteld aan bepaalde niveaus van trillingen), maar niet hoe dat doel moet worden bereikt. Werkgevers en brancheorganisaties kunnen dit laatste zelf bepalen in zogenoemde Arbocatalogi. Een Arbocatalogus kan het werk zijn van een specifiek bedrijf, maar een bedrijf kan zich ook aansluiten bij een Arbocatalogus op brancheniveau. Een Arbocatalogus wordt getoetst door de Inspectie SZW, om te beoordelen of het docuument en de aanpak zal voldoen aan de Arbowetgeving. Een Arbocatalogus is een beschrijving van werkwijzen, technische hulpmiddelen, normen en manieren van handelen die een bedrijf in een branche toepast of dient toe te passen met het oog op het veilig en gezond kunnen werken volgens de laatste inzichten. Een Arbocatalogus is evenwel geen receptuur: ieder bedrijf zal specifiek voor de eigen situatie moeten nagaan of de genoemde risico's gelden en welke van de beschreven oplossingen het meest effectief (en haalbaar) zullen zijn.

   

  Voor een algemene beschrijving van Arbocatalogi wordt verwezen naar http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbocatalogi. Een link naar de lijst goedgekeurde Arbocatalogi vind je hier: http://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/inhoud/arbocatalogi.

 • Besluit Staatsblad 2005 372

  Het "Besluit van 5 juli 2005 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit (voorschriften inzake veiligheid en gezondheid met betrekking tot blootstelling van werknemers aan risico’s van fysische agentia (mechanische trillingen))" beschrijft de implementatie van de Europese richtlijn 2002/44/EG in de Nederlandse Arbowetgeving. De Nederlandse wetgever beschrijft hierbij de minimumvoorschriften in termen van actie- en grenswaarden als RMS waarden voor zowel lichaamstrillingen als hand-arm trillingen. In de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie dient tevens het blootstellingsniveau aan trillingen van een werknemer te worden vastgesteld. Verder is beschreven dat blootstelling aan trillingen zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt en dat werknemers die worden blootgesteld voorlichting, onderricht en arbeidsgeneeskundig onderzoek moeten krijgen.

   

  Voor het volledige besluit als pdf wordt verwezen naar de volgende link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2005-372.pdf. De wettekst is integraal opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

 • Richtlijn 2002/44/EG van het Europees Parlement

  De richtlijn met als titel "DIRECTIVE 2002/44/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 June 2002 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (vibration) (sixteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)" stelt minimumvoorschriften ter bescherming van werknemers tegen de risico's op de gezondheid van mechanische trillingen. De minimumvoorschriften worden beschreven voor zowel lichaamstrillingen als hand-arm trillingen en gedefinieerd als actie- en grenswaarden voor een normale 8-urige blootstelling. Ook worden de verplichtingen voor werkgevers vastgesteld.

   

  Voor een directe link naar de Europese richtlijn wordt verwezen naar http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1429862502343&uri=CELEX:32002L0044 (taalkeuze) of naar http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:546a09c0-3ad1-4c07-bcd5-9c3dae6b1668.0009.02/DOC_1&format=PDF (als pdf document in NL).

   

voor werknemers

 • Arbowetgeving

  De Arbowetgeving is bedoeld om werknemers veilig en gezond te kunnen laten werken. De wetgeving is onderverdeeld in de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. De Arbeidsomstandighedenwet beschrijft in algemene termen waar iedere werkplek aan moet voldoen. Het is een kaderwet: zonder concrete regels. Hier zul je geen specifieke verwijzing naar trillingen aantreffen. In het Arbeidsomstandighedenbesluit is de Arbeidsomstandighedenwet uitgewerkt in verplichtende regels voor werkgevers en werknemers, inclusief afwijkingen voor sectoren en categorieën. In dit besluit zijn ook de regels voor maximale dagelijkse blootstelling aan trillingen voor werknemers vastgelegd. De Arbeidsomstandighedenregeling is op zijn beurt weer een uitwerking van het Arbeidsomstandighedenbesluit in concrete voorschriften en verplichtende eisen. Voor wat betreft trillingen geeft de Arbeidsomstandighedenregeling, ten opzichte van het Arbeidsomstandighedenbesluit, geen extra voorschriften ter bescherming van de werknemers.

  De Arbowetgeving kent doelvoorschriften, dat wil zeggen dat wél het doel dat bereikt moet worden is gedefinieerd, maar niet hoe dat doel moet worden bereikt. Werkgevers en brancheorganisaties kunnen dit laatste zelf bepalen in zogenoemde Arbocatalogi.

   

  Voor een uitgebreider overzicht en de directe links naar de onderdelen wordt verwezen naar  de volgende link: http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowetgeving.

voor fabrikanten en leveranciers

 • Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement (Machinerichtlijn)

  De "RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES  PARLEMENT  EN  DE  RAAD van 17 mei  2006 betreffende  machines  en  tot  wijziging  van Richtlijn  95/16/EG (herschikking)", kortweg de nieuwe machinerichtlijn, is vanaf eind 2009 van kracht en vervangt de oude machinerichtlijn 98/37/EG. Het doel van de richtlijn is het wettelijk vastleggen van veiligheids- en gezondheidseisen van machines die in de Europese Economische Ruimte worden verhandeld. Wat betreft trillingen verplicht de richtlijn aan de fabrikant de machine of het gereedschap zódanig te ontwerpen dat diegene die de machine bedient aan zo laag mogelijke niveaus van trillingen wordt blootgesteld, rekening houdend met de laatste stand der techniek. De gebruiksaanwijzing (of bedieningsinstructie) moet aanwijzingen geven over de grootte van de blootstelling gemeten volgens een geharmoniseerde norm (zie laatste item) of volgens de meest geschikte meetnorm, met opgave van de omstandigheden en gebruikte methoden tijdens de meting. Ook kan een reële meting in de praktijk hiervoor worden gebruikt.

   

  De richtlijn kan als Nederlandstalige pdf worden gedownload via de volgende link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0042&from=EN. Een toelichting (in het Engels) op de richtlijn kan hier worden gevonden: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide_application_directive_2006-42-ec-2nd_edit_6-2010_en.pdf.

 • Algemene richtlijnen voor het bepalen van emissiewaarden EN-12096 (1997)

  De richtlijn EN-12096 "Mechanical vibration - Declaration and verification of vibration emission values" (1997) beschrijft de eisen, vastlegging en rapportage van emissiewaarden van trillingen voor  machines en gereedschappen. De richtlijn heeft betrekking op zowel hand-arm trillingen als lichaamstrillingen. De meting wordt voorgeschreven volgens de meest van toepassing zijnde geharmoniseerde norm (test code). Indien deze niet is ontwikkeld dient de emissiewaarde te worden bepaald tijdens de meest representatieve wijze van gebruik en volgens de meer algemeen geformuleerde norm. Emissiewaarde zowel als onzekerheidsfactor K dienen te worden weergegeven als RMS waarden. De richtlijn geeft aanwijzingen op welke wijze deze waarden te bepalen en de minimale eisen waaraan een rapportage dient te voldoen.

   

  Voor een link naar de richtlijn zie de CEN-organisatie (http://www.cen.eu/Pages/default.aspx; zoek op de titel van de bovenstaande norm of op het normnummer) of de Nederlandse uitgever van de EN normen (https://www.nen.nl/).

 • Bepalen van emissiewaarde voor mobiele voertuigen EN-1032 (2009)

  Deze richtlijn "Mechanical vibration - Testing of mobile machinery in order to determine the vibration emission value"

  uit 2003 met aanvulling uit 2009 specificeert het bepalen van de trillingsemissies voor lichaamstrillingen en hand-arm trillingen voor de bestuurder van een mobiel voertuig. De richtlijn is bedoeld voor een bestuurder in zowel zittende als staande positie. De richtlijn omvat voldoende informatie om een machinetest op te zetten en uit te voeren voor die voertuigen waar geen geharmoniseerde norm voor beschikbaar is. De richtlijn kan ook gebruikt worden voor het ontwikkelen van een geharmoniseerde test. Essentieel voor de richtlijn is dat de test wordt uitgevoerd tijdens de wijze van gebruik van de machine dat de hoogste trillingswaarde zal opleveren. De gerapporteerde emissiewaarde dient het 75-percentiel van de gemeten trillingswaarden te omvatten tijdens het typisch en bedoeld gebruik van de machine. Let wel dat het aantal herhalingen van een enkele meting wordt bepaald door aanwijzingen in de richtlijn EN-12096 (zie boven) toe te passen.

   

  Voor een link naar de richtlijn zie de CEN-organisatie (http://www.cen.eu/Pages/default.aspx; zoek op de titel van de bovenstaande norm of op het normnummer) of de Nederlandse uitgever van de EN normen (https://www.nen.nl/).

 • (verouderd) Bepalen van emissiewaarde van zelfrijdende maaimachines EN-836 (2011)

  Deze richtlijn "Garden equipment - Powered lawnmowers – Safety" is ingetrokken en vervangen door de EN-ISO-5395 serie (zie onder). Echter, talrijke handboeken van maaimachines verwijzen nog naar deze norm. De richtlijn specificeert de veiligheidseisen voor verschillende typen aangedreven grasmaaiers, waaronder handbestuurde en zelfrijdende. Als onderdeel van de norm wordt beschreven hoe de trillingsemissie (hand-arm en lichaamstrillingen) te bepalen. De voorgeschreven test voor een zelfrijdende maaimachine bestaat uit het rechtuit rijden door één chauffeur met 6 km/uur over een vlak en gemaaid grasveld met de maaibalken in de laagste stand. Let wel dat in de richtlijn is aangegeven dat deze test niet noodzakelijk representatief is voor de omstandigheden in de praktijk.

   

  Voor een link naar de richtlijn zie de CEN-organisatie (http://www.cen.eu/Pages/default.aspx; zoek op de titel van de bovenstaande norm of op het normnummer) of de Nederlandse uitgever van de EN normen (https://www.nen.nl/).

 • Veiligheid (o.a. emissiewaarde) van aangedreven maaimachines EN-ISO-5395-1 (2013)

  De richtlijn "Garden equipment -- Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers -- Part 1: Terminology and common tests" definieert gebruikte termen en beschrijft testen, o.a. voor het bepalen van emissies voor lichaamstrillingen en hand-arm trillingen bij aangedreven maaimachines met verbrandingsmotor. O.a. worden bevestiging en locatie van de trillingsopnemers, ijking ervan, en voorbereidingen beschreven. De testprocedure zelf is in essentie dezelfde als beschreven voor de voorgaande EN-836 (2011) norm. Per serie wordt een test van vijf keer hetzelfde traject voorgeschreven. Daarbij dient de variatie in de meting binnen grenzen te blijven en dient rekening gehouden te worden met de in EN-12096 (zie boven) beschreven onzekerheid.

   

  Voor een directe link naar de  meest recente versie van deze norm wordt verwezen naar de ISO-organisatie (http://www.iso.org/iso/home.html; zoek op de titel van bovenstaande norm of op het normnummer) of naar de Nederlandse uitgever van de norm(https://www.nen.nl/).

 • Veiligheid (o.a. emissiewaarde) van hand-geleide maaimachines EN-ISO-5395-2 (2013)

  Deze richtlijn "Garden equipment - Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers - Part 2: Pedestrian-controlled lawnmowers" beschrijft de veiligheidseisen en tests hiervoor voor handgevoerde, door middel van een verbrandingsmotor aangedreven maaimachines. Voor de tests op het gebied van trillingsemissies wordt verwezen naar ISO-5395-1 (zie boven).

   

   

  Voor een directe link naar de  meest recente versie van deze norm wordt verwezen naar de ISO-organisatie (http://www.iso.org/iso/home.html; zoek op de titel van bovenstaande norm of op het normnummer) of naar de Nederlandse uitgever van de norm(https://www.nen.nl/).

 • Veiligheid (o.a. emissiewaarde) van zelfrijdende maaimachines EN-ISO-5395-3 (2013)

  Deze richtlijn "Garden equipment - Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers - Part 3: Ride-on lawnmowers with seated operator" beschrijft de veiligheidseisen en tests hiervoor voor zelfrijdende door middel van een verbrandingsmotor aangedreven maaimachines. Voor de tests op het gebied van trillingsemissies wordt verwezen naar ISO-5395-1 (zie boven).

   

  Voor een directe link naar de  meest recente versie van deze norm wordt verwezen naar de ISO-organisatie (http://www.iso.org/iso/home.html; zoek op de titel van bovenstaande norm of op het normnummer) of naar de Nederlandse uitgever van de norm(https://www.nen.nl/).

 • Bepalen van emissiewaarde aan handvatten van gereedschap en machines EN-ISO-20643 (2005)

  Deze richtlijn "Mechanical vibration — Hand-held and hand-guided machinery — Principles for evaluation of vibration emission" geeft een volledige beschrijving voor het bepalen van de trillingsemissie aan de handvatten van handgereedschappen en met de hand vastgehouden aangedreven machines. Met name is deze richtlijn van belang indien voor een machine een geharmoniseerde norm ("test code") niet is beschreven. Ook vormt deze norm de basis voor het ontwikkelen van een machinetype-specifieke geharmoniseerde richtlijn. Vandaar dat de in deze norm beschreven uitgangspunten, meet- en rapportageinstructies in tal van geharmoniseerde normen voor het bepalen van de trillingsemissie aan handvatten kunnen worden teruggevonden. De norm is van toepassing op een breed scala aan machines en werktuigen, bijvoorbeeld bikhamers, schuurmachines, éénassige trekkers, handgeleide grasmaaiers, etc. die elektrisch, pneumatisch, hydraulisch, of via een verbrandingsmotor worden aangedreven.

  De norm is aanvullend op EN-12096 (zie boven) en vormt een verdere uitwerking op het gebied van hand- en armtrillingen. De norm beschrijft o.a. het minimaal aantal personen dat betrokken moet zijn bij een test, het aantal herhalingen en welke de spreiding in de meetuitkomsten mag zijn om sprake te zijn van een geslaagde test, de omstandigheden voor een test en de minimale eisen waaraan een rapportage moet voldoen.

   

  In de norm wordt tevens gewaarschuwd voor de toepassing ervan op werktuigen en machines die laagfrequente schokken produceren (<5 Hz). In die gevallen wordt verwezen naar de technische richtlijn ISO/TS 15694 (2004).

   

  Voor een directe link naar de  meest recente versie van deze norm wordt verwezen naar de ISO-organisatie (http://www.iso.org/iso/home.html; zoek op de titel van bovenstaande norm of op het normnummer) of naar de Nederlandse uitgever van de norm(https://www.nen.nl/).

 • Bepalen van dempend effect van veerkrachtig materiaal EN-ISO-13753 (1998)

  Deze richtlijn "Mechanical vibration and shock - Hand-arm vibration - Method for measuring the vibration transmissibility of resilient materials when loaded by the hand-arm system" beschrijft de meetmethode om de mate van afzwakking van trillingsdempende (veerkrachtige) materialen te testen en te rapporteren. Bedoeld zijn materialen die worden toegepast om handvatten of handgrepen, en in handschoenen die als doel hebben de trillingsblootstelling te dempen. Tevens definieert de richtlijn het frequentiegebied waarover getest moet worden en de minimale mate van afzwakking, wil het materiaal in de praktijk daadwerkelijk aan de verwachting voldoen.

   

  Voor een directe link naar de  meest recente versie van deze norm wordt verwezen naar de ISO-organisatie (http://www.iso.org/iso/home.html; zoek op de titel van bovenstaande norm of op het normnummer) of naar de Nederlandse uitgever van de norm(https://www.nen.nl/).

 • Bepalen van emissiewaarde aan handvatten van machines in bos- en groenonderhoud EN-ISO-22867 (2011)

  Deze richtlijn "Forestry and gardening machinery -- Vibration test code for portable hand-held machines with internal combustion engine -- Vibration at the handles" beschrijft de geharmoniseerde tests voor het bepalen van trillingsemissies aan de handvatten van motorkettingzagen en verbrandingsmotor-aangedreven heggescharen, bladblazers, bosmaaiers, grastrimmers en snoeigereedschap. Voor bijvoorbeeld motorkettingzagen wordt o.a. beschreven op welke plaatsen gemeten moet worden, welke afmetingen het te zagen hout moet hebben, in welke positie de test moet worden uitgevoerd, hoe vaak een test moet worden uitgevoerd en hoe lang een test minimaal moet duren.

   

  Voor een directe link naar de  meest recente versie van deze norm wordt verwezen naar de ISO-organisatie (http://www.iso.org/iso/home.html; zoek op de titel van bovenstaande norm of op het normnummer) of naar de Nederlandse uitgever van de norm(https://www.nen.nl/).

 • Bepalen van emissiewaarde aan handvatten van divers handgereedschap EN-ISO-28927-serie (vanaf 2009)

  Deze set richtlijnen is een nadere uitwerking van ISO-20643 (zie boven) en beschrijft de geharmoniseerde test codes voor tal van handgereedschappen en met de hand vastgehouden machines.  De algemene titel is "Hand-held portable power tools -- Test methods for evaluation of vibration emission -- ..." en heeft betrekking op o.a. slijpmachines, slaggereedschap,  aangedreven moersleutels, sloopgereedschap, rotsboren etc.  . Een voorbeeld is EN-ISO-28927-6 (2009) "Hand-held portable power tools -- Test methods for evaluation of vibration emission -- Part 6: Rammers" waarin de testprocedure en rapportage eisen staan beschreven voor het bepalen van de trillingsemissie via handvat of handvatten van aangedreven stampgereedschap (grondverdichting, inslaan van palen, etc.).

   

  Voor een directe link naar de  meest recente versie van deze norm wordt verwezen naar de ISO-organisatie (http://www.iso.org/iso/home.html; zoek op de titel van bovenstaande norm of op het normnummer) of naar de Nederlandse uitgever van de norm(https://www.nen.nl/).

 • En er zijn nog veel meer specifieke richtlijnen ...

  De Europese Unie heeft voor tal van voertuigen, vaartuigen, machines en werktuigen geharmoniseerde normen opgesteld om een veilig gebruik ervan te stimuleren. Meerdere van deze geharmoniseerde normen hebben óók betrekking op de emissie van trillingen. Zo is voor o.a. heftrucks de geharmoniseerde test code EN-13059 (2002, met uitbreiding 2008) van toepassing, waarin de omstandigheden van een standaardmeting van het voertuig wordt beschreven. Andere voorbeelden zijn ISO 20643 (2005; zie boven) voor het testen van handgeleide machines, ISO-5008 (2002 met aanvulling 2005) en ISO-5007 (2003) voor het testen van o.a. landbouwtrekkers, of ISO-20283-2 (2008) voor het beoordelen van trillingen op schepen.

   

  Een overzicht van ruim 750 geharmoniseerde normen zoals gepubliceerd door de Europese Unie kan onder de volgende link worden gevonden: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2011:338:FULL&from=EN.

ErgoLab Research

ErgoLab Research BV ©

 

over ErgoLab Research / Disclaimer

 

Privacy Statement

 

site geüpdatet: 07-06-2023

 

 

 

 

 

Website design: Pelle Oude Vrielink